22.8.13

18 agustos isg sınavı itiraz edilecek sorular

Birçok kişinin sınavının kötü geçmesine sebep olan hatalı sorular sorular aşağıdadır, umarız iptal edilirler ve arkadaşlarımızın puanları artar...


 EK 2:             18 Ağustos 2013 TARİHİ C SINIFI İŞGÜVENLİK UZMANLIĞI SINAV İTİRAZ DÖKÜMANI
C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI -  A GRUBU SINAV KİTAPÇIĞI
1
SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
30
I- Yeterli sayıda acil çıkış kapısı olması
hâlinde yerinin önemi yoktur.
II- Acil çıkış kapısı olarak döner kapılar kullanılabilir.
III- Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu
yerler kalıcı şekilde işaretlenmelidir.
IV- Acil çıkış kapılarının boyutlarının belirlenmesinde havalandırma sistemi göz önünde bulundurulur.
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü’ne göre yukarıdakilerden hangileri
yanlıştır
C)

GEREKÇE
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü iptal edilmiştir.
2

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
32
Gürültü Yönetmeliği’ne göre, “Günlük gürültü
maruziyetinin günden güne belirgin şekilde
farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği
işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı
ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin
değerlerinin uygulanmasında ……………..
maruziyet değerleri yerine …………….. maruziyet
değerleri kullanılabilir.”
Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelir?

C)


GEREKÇE
Gürültü Yönetmeliği iptal edilmiştir.

3

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
35
Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun
giriciliği (nüfuz etmesi) yanlıştır?

A)


A)      ve  D)

GEREKÇE
Sorunun çift cevabı vardır. Tanımlardan A ve D şıklarının ikiside yanlıştır. Sadece A şıkkı yanlış kabul edilir ise D şıkkının cevabı “NÖTRON : Parafin, beton, su gibi hidrojence zengin ortamlarda soğurulur” olmalıydı.
4

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
56
Motorlu arabaların klakson, çan veya zil sesleri
için,
I- İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı
olacak,
II- Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu arabalar
için farklı ses tonu kullanılacak,
III- Diğer makinelerin meydana getirdiği gürültüleri
bastıracak kadar kuvvetli olacaktır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

D)


GEREKÇE
5
SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
58
I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri
kapalı olmalıdır.
II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
III- Hiç bir kimsenin boş halatlara asılmasına
izin verilmemelidir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili
alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?

C)

B)
GEREKÇE
I ve III güvenlik tedbirleri mevzuata göre doğrudur.

6

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
59
Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nde belirtilen özellik ve nitelik
değildir?

B)


GEREKÇE
7

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
60
Aşağıdakilerden hangisi torna ve benzeri
tezgahlar ile yapılan çalışmalarda alınacak
tedbirlerden değildir?

A)


GEREKÇE
8

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
82
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü’ne göre kuvvetli rüzgâr alan işyerlerinde
alınması gereken güvenlik tedbirleri
yönünden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B)


GEREKÇE
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü iptal edilmiştir.
9

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
83
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve
Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre
aşağıdakilerden hangisi “yer altında yangın,
su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici
engelleri” ifade etmektedir?

C)


GEREKÇE
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük iptal edilmiştir.
10

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
84
I- Yapılan ölçümlerde % 0,5 metan bulunan
kısımlarda,
II- Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü
yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları
ve çatlakları olan yerlerde,
III- Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında,
IV- Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında,
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre yukarıdakilerin
hangilerinde yeraltı maden ocağında patlayıcı madde kullanılması yasaktır?

A)


GEREKÇE
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük iptal edilmiştir.
11

SORU NUMARASI
SORU METNİ
İLAN EDİLEN CEVAP
DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
85
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel
Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında
………….. dan az oksijen, ………….. den
çok metan, ………….. den çok …………..’den
çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar
bulunan yerlerde çalışılamaz.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) % 18 / % 1 / % 0,05
B) % 19 / % 1 / % 0,5
C) % 19,5 / % 2 / % 0,5
D) % 19 / % 2 / % 0,5

D)


GEREKÇE
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük iptal edilmiştir.
Tüzüğün 162 maddesi yazılmış fakat cümle eksik alınmıştır.
3. değer CO2 verilmiş fakat CO sorulmuştur.
Cevaplarda 3 değer olmasına karşılık soruda 4 boşluk bırakılmıştır.

Aşağıdaki 6 soru daha iptal edilecek olarak eklenmiştir.
AKİTAPÇIĞI 47.SORU İPTAL EDİLMELİ
Bütün şıklar doğrudur.

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ'NE GÖRE
Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi
MADDE 8 – (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş
sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda
bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır
tarafının ağırlık merkezi,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve
yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.


A KİTAPÇIĞINDA 82.SORU İPTAL EDİLMELİ
82.Soruda kuvvetli rüzgar ile ne kastedilmektedir. B şıkkında gerekli önlemler alındıktan sonra çalışma
başlatılmalıdır denilmiş. Yönetmelikte kuvvetli rüzgâr alan iş yerlerinde gerekli güvenlik tedbirleri
alınmadan çalışma yapılmaz deniliyor bu her kuvvetli rüzgarda çalışma yapılacağı anlamını
taşımamaktadır. Kuvvetin limiti neye göre belirlenmektedir. 50km/s hızdaki rüzgarda çalışma
durdurulmaktadır. Bu hızdaki rüzgarın tanımında süper kuvvetlimi denilecek o zaman kuvvetli kelimesi
muallakta ve kesin olmayan bir ifade olduğundan soru iptal edilmelidir.

A KİTAPÇIĞI 62.SORU
Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve ….. den fazla yüksekliği bulunan binaların
dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde bakım veya onarım işleri ile her türlü bina sökme
ve yıkım işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve
bağlama ipleri gibi kişisel koruma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru cevap D , 4 metre denmiştir. Fakat yapı işleri tüzüğünde de, 3 m üzeri yüksekliklerde emniyet kemeri
kullanımı zorunluluğu getirilmiştir, soru yükseklik ifadesi ve emniyet kemeri ifadesi içerdiğinden, hem 3
metre hem de 4 metre doğru cevap olarak verilebilir. Tüzük ismi verilmediğinden soru iptal edilmelidir.


A KİTAPÇIĞI 69.SORU
69. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na
göre “işveren; acil durumların olumsuz et -kilerinden korunmak üzere …………….. acil
durum planlarını hazırlar.” cümlesindeki boş-luğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) NACE kodlarına uygun olarak işletmenin Teh -like Sınıfını belirleyerek
isgforum.net
B) gerekli sayıda iş güvenliği uzmanı istihdam
eder ve
C) gereğinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş
birliği yapar ve
D) gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar
VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAP : D
YAPILMASI GEREKEN : İMLA HATASI YÜZÜNDEN ANLAM KAYBI OLMUŞ SORUNUN İPTALİ GEREKİR
İPTALİNİ GEREKTİREN GEREKÇE : MADDE 11 / B BENDİNDE GEÇEN CÜMLE AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR;
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve
muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
acil durum planlarını hazırlar.
B BENDİNDE GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE "gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar" YAZILDIKTAN SONRA
VİRGÜL KONULARAK PEŞİNDEN GELEN "ACİL DURUM PLANLARINI HAZIRLAR" İLE
BİRLEŞTİRİLMİŞTİR ve ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANMIŞTIR.

A KİTAPÇIĞI 50.SORU Cevap: D olarak verilmiş:
Tavan yüksekliğinin 5 metre olması gerektiği ve her kaynakçıya 284 m3 hava düşmesi gerektiği iş
sağlığı güvenliği mevzuatlarımızda yoktur. Normal çalışma ortamında işçi başına 10 m3 hava yeterli
olurken bir kaynakçıya 284 m3 hava düştüğü nerede görülmüş bu soru tamamen yanlış.

A KİTAPÇIĞI 54.  SORU Cevap: A olarak verilmiş
D şıkkı toprak kaçak akım rölesi de elektrik hatlarını kısa devreden korur.
2 doğru cevap var.

A KİTAPÇIĞINDA 20.SORU İPTAL EDİLMELİ
Risk değerlendirmesi ekibi
MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk
değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları. (ŞIKLARDA VARSA DİYOR)
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar,
mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR
Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.

Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN No’lu hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.


Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.

Promosyon ürünleri