24.5.13

İş Güvenliği Eğitim Kurumu Açmak İçin Aranan Şartlar


İş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu başvuru işlemleri
 MADDE 14 – (1) Eğitim kurumu olarak faaliyet göstermek isteyenler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda
belirtilen ekleri ile başvurur:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
 c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;  1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı.
 2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı.
 3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak ta görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına dair
taahhütname.
 c) Eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
 ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
 d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin de yer aldığı 1/50
ölçekli plan.
 g) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim
kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.
ğ) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde
eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
 (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendiyle (c),
(e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a)
bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
 (3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
 (4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Bakanlıkça tasdiki yapılır.
 (5) Her ne sebeple olursa olsun, aynı mekanda veya aynı sahip ve ortaklar tarafından veya aynı unvan altında veya aynı tüzel kişilik tarafından şube başvuruları hariç olmak üzere 2 yıl içerisinde en fazla bir defa eğitim kurumu başvurusunda bulunulabilir.
 Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar
 MADDE 15 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.
 (2)Eğitim kurumunun yetki aldığı yer akaryakıt veya LPG istasyonlarına en fazla 50 metre yakın olabilir. Bu mesafenin belirlenmesinde eğitim kurumunun ve istasyonun birbirlerine en yakın mesafeleri dikkate alınır.
 (3) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
 a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik biinaların birbirine bağlantılı aynı
katlarında,
 b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil binalarda,
olması gerekir.
 (4) Bakanlıktan izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
 (5) Eğitim kurumlarınca kurumun girişinin bulunduğu kısma EK 8 de örneği yer alan ve kurum unvanına göre hazırlanan tabela asılır. Aynı binada, bakanlıkça yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Bakanlık onayı alınmasışartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce yetkilendirilmiş eğitim kurumları, bu fıkrada yer alan şartları, Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içinde yerine getirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Promosyon ürünleri